Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Crypto Helden
 Deze website, de trading service, techniek en auteursrechten, hierna verder te noemen als “Crypto Helden”,  behoren toe aan Crypto Helden. Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van de content die gepubliceerd wordt. Door het verkrijgen van toegang tot deze website en de trading service, evenals het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

1. Gebruik website en trading service
De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op deze website en trading service evenals voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan deze informatie geen rechten ontlenen. De website en trading service dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

2. Auteursrechten
De inhoud van deze website en de trading service, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De informatie op deze website en trading service mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

3. Aansprakelijkheid
De inhoud van deze website en trading service kunnen fouten bevatten en dient dan ook niet gebruikt te worden voor het maken van belangrijke financiële beslissingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele ontstane schade door de inhoud op deze website en trading service.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Voorts is het belangrijk om te melden dat Crypto Helden en daarmee deze website en trading service niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor eventuele ontstane schade door de inhoud op deze website en trading service, alsmede alle handelingen die plaatsvinden op welke online crypto currency exchange dan ook.

4. Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer deze website en de trading service hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Crypto Helden de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Crypto Helden aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Mobowski niet geverifieerd.

5. Privacy
Wij zullen uw gegevens niet direct aan derden verstrekken. Na registratie kunt u periodiek een nieuwsbrief verwachten waar u zich voor kunt uitschrijven via de nieuwsbrief zelf. De inhoud van de advertenties worden gedeeltelijk bepaald door automatische cookies die op uw computer gezet worden waarmee we uw surfgedrag kunnen nagaan. Wanneer u bezwaar wilt opmaken tegen deze privacybreuk kunt u contact opnemen met Google.

6. Voowaarden voor abonnementen op de Trading Service.
6.1 Abonnement: een overeenkomst waarbij Crypto Helden zich verbindt om periodiek aan de wederpartij, de abonnee, tot wederopzegging door de abonnee, informatie te leveren op een informatiedrager.

Toepasselijkheid
6.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Crypto Helden met betrekking tot abonnementen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor abonnementen van toepassing. Voor zover in het kader van een abonnement een elektronisch product aan de abonnee ter beschikking wordt gesteld, zijn daarop tevens de voorwaarden voor Elektronische Producten van toepassing.

Looptijd
6.3 Abonnementen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een looptijd van een maand of een jaar te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.

6.4 Abonnementen worden niet automatisch verlengd. Na afloop van de looptijd, kan deze alleen verleng worden door opnieuw een maand- of jaarabonnement af te sluiten.

6.5 Elke opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden per het einde van de lopende abonnementsperiode.

6.6 Indien het een abonnement van een natuurlijk persoon betreft, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van deze persoon aan Crypto Helden wordt medegedeeld.

6.7. Crypto Helden heeft het recht om op elk moment de Trading Service te stoppen, in acht nemend van een opzegtermijn van een maand.

7. Toepasselijk recht
Op deze website en de trading service en de Algemene Voorwaarden Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

8. Wijzigingen
Mobowski behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Algemene Voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Algemene Voorwaarden, is gewijzigd.